CONSOLIART ANI

Ref. 06182

Consolidant en profunditat previ a la restauració. A base de dispersió de sílice col·loïdal a l’aigua. Alta penetració i no hidrofugant. Fixació de suports abans del seu recreixement amb morters o estucs. No emprar com a capa final, podria reaccionar blanquejant. Per consolidar pedres naturals de tota mena, àcides o bàsiques. Neutralitza l’acidesa provocada per la carbonatació. Consolida el formigó envellit i recupera la consistència original. No necessita tan temps de curat com Silicat d’Etil. Aplicar de baix a dalt. COV 1g/l – 2010 30g/l

ARTIC pinturas

FITXA TÈCNICA / FITXA DE SEGURETAT

Descripció

Consolidant previ a la restauració. Base aigua.