Avís legal

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades:

L’empresa titular d’aquesta website és “ARTIC INDUSTRIAL QUÍMICA SA”, amb domicili en Ctra. De Gerb, 51-73, 25600 Balaguer, Lleida, amb número de CIF: A-25.437.187, inscrita al Registre Mercantil de Lleida, en el volum 610, secció general, foli 154, full l-11450, Inscripció 1ª. Correu electrònic de contacte info@articsa.net.

La informació continguda en www.articsa.net constitueix un servei d’informació dels diversos serveis i productes que ofereix “ARTIC INDUSTRIAL QUÍMICA S.A.”, (des d’ara “ARTIC”) dins de l’àmbit de la producció i comercialització de pintures i revestiments especials per a la construcció, rehabilitació, decoració i protecció industrial, i on s’ofereix accés a continguts de el sector de diversa naturalesa.

ACCEPTACIÓ DE LAS CONDICIONS DÚS

L’accés a la web www.articsa.net exigeix ​​l’acceptació de les condicions d’ús, la seva política i avís legal que en cada moment es trobin vigents en aquesta Web sense necessitat de previ avís, a excepció que es produeixin variacions substancials. El fet de navegar o utilitzar aquest suport, unit a la marcació dels check-ins en els diferents formularis, suposa l’acceptació inequívoca d’aquestes, quan es faciliten dades de contacte.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen en www.articsa.net estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de “ARTIC”, i no es permet, la reproducció total o parcial d’aquesta Web, ni el seu tractament informàtic, comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilació, sense el permís previ i per escrit de seu titular, “ARTIC” de conformitat amb el que disposen els articles 8 i 32 paràgraf segon de la Llei de Propietat Intel·lectual.

L’usuari, únicament i exclusivament podrà utilitzar el material que aparegui en aquesta Web pel seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb fins comercials o per a incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per “ARTIC”.

“ARTIC” vetllarà pel compliment de les anteriors condicions i per a la deguda utilització dels continguts presentats en el seu portal, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L’accés a la pàgina web o el seu ús no implica una recollida de dades personals de l’usuari per part de “ARTIC”. No obstant això, es comunica que, en el cas que “ARTIC” sol·liciti dades personals, es recollirà degudament el consentiment i s’informarà degudament a l’usuari conforme al que estableix l’article 13 de l’Reglament Europeu 2016/679 de 27 d’abril (RGPD ), de protecció de dades de caràcter personal. (Formularis de contacte o bé qualsevol sol·licitud de serveis).

Les Dades Personals que es recullen en els formularis de sol·licitud d’informació de “ARTIC” seran objecte de tractament mixta i s’incorporaran als corresponents fitxers, dels quals la titularitat correspon a “ARTIC”.

La recollida i tractament automatitzat de les Dades de Caràcter Personal té com a finalitat el manteniment de la relació negocial o contractual que si escau s’estableixi amb “ARTIC”, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que el usuari decideixi contractar.

Aquesta part no assumeix cap responsabilitat per la falsedat de la informació facilitada podent i no renunciant, a les accions que pugui derivar aquesta acció.

“ARTIC” ha pres les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què es troben exposats, tant si provenen de l’acció humana o de l’medi físic o natural. S’adoptaran les mesures d’índole tècniques i organitzatives que persegueixin arribar als objectius bàsics en matèria de seguretat, com són: la confidencialitat, entesa com la limitació d’accés a la informació per persones no autoritzades; la integritat, entesa com el manteniment de la informació fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantia d’accés a el Sistema d’Informació per la sol·licitud d’un usuari autoritzat.

La corporació no realitza cessions en l’actualitat amb les seves dades. Si és el cas, qualsevol possible cessió estarà emparada en l’obligat compliment de la legislació o bé en el seu consentiment explícit.

En la política de privacitat, document que complementa el present, es detallen els tractaments i finalitats de les dades que vostè ens pugui facilitar.

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

“ARTIC” no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que puguin succeir com a conseqüència de l’ús dels continguts de les web, sent d’exclusiva responsabilitat de l’usuari que accedeixi a les mateixes.

En el mateix sentit, “ARTIC” no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar d’l’ús d’una versió no actualitzada o defectuosa de el navegador, d’interrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament de sistema telemàtic, de bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues de les línies telefòniques, així com de danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades.

“ARTIC” no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l’usuari en el seu accés a la Web www.articsa.net i / o en l’ús de les informacions contingudes en ella.

“ARTIC” es reserva el dret a interrompre o denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l’accés de qualsevol usuari als continguts d’accés restringit, quan concorrin alguna de les circumstàncies descrites.

RESPONSABILITAT

En definitiva, l’usuari és l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertextos inclosos a la web www.articsa.net.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Les Dades de caràcter personal assolides mitjançant els diferents formularis de les web estan subjectes als termes recollits en la nostra Política de Privacitat.

RESERVA

“ARTIC” es reserva la facultat en tot moment, sense necessitat de previ avís, d’efectuar modificacions i actualitzacions de la informació continguda en les seves web o en la seva configuració i presentació. Així mateix es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense que sigui necessari previ avís, l’accessibilitat a les web per raons d’eventual necessitat i per efectuar operacions de manteniment, reparació o millora.

“ARTIC” es reserva el dret a incloure o retirar de manera total o parcialment de les seves web, qualsevol informació a la seva exclusiva discreció.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a totes aquelles qüestions que es puguin suscitar amb motiu d’interpretació, execució o eventual incompliment de les presents condicions d’utilització, els usuaris, amb renúncia al seu propi fur, i amb independència de el lloc on se susciti qualsevol disputa, se sotmetran expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de Lleida.

Les presents condicions es regiran, en tot cas, per la legislació espanyola.