Condicions de venda

GENERAL
Els encàrrecs realitzats a ARTIC Industrial Química, SA suposen l’acceptació de totes i cadascuna de les següents condicions de venda. Si existissin condicions de compra per part de client, que difereixin de les nostres, aquestes condicions de compra haurien de ser acceptades i confirmades per escrit per la nostra Direcció. En cas de discrepància, les nostres condicions de venda tindran sempre preferència per sobre de les condicions de compra de client.

PREUS
Els preus estan expressats en euros (€) per envàs, I.V.A. i impostos addicionals a part. Els productes estan situats en els magatzems de ARTIC a Balaguer, Barcelona o Delegacions.

GARANTIA
ARTIC és responsable dels seus productes, sempre que els mateixos estiguin aplicats segons les seves especificacions tècniques. Aquesta garantia arriba a la reposició dels productes o a l’import corresponent de la valor dels mateixos. Qualsevol discrepància serà sotmesa a el judici de tribunal competent de Barcelona.

COMANDES
Preguem confirmació de comandes per escrit: via e-mail, fax, correu o lliurament directe, amb les referències corresponents.

DOCUMENT D’ENTREGA
Els albarans com comprovants dels lliuraments dels nostres productes, seran signats i identificats com justificant de recepció de l’receptor.

PROPIETAT
La propietat dels productes és de ARTIC, SA fins que la compra no hagi estat pagada íntegrament pel comprador.

RESPONSABILITAT

Els productes són transportats fins a la seva destinació per compte i risc de ARTIC, SA

ANUL·LACIONES
Tota anul·lació ha de ser confirmada prèviament per ambdues parts. No s’admeten anul·lacions per a productes i colors especials subministrades o en procés de fabricació.

DEVOLUCIONS DE PRODUCTES
Un cop fabricat o lliurat el producte, només s’admeten devolucions de comú acord entre el client i ARTIC.

CONDICIONS DE PAGAMENT

S’hauran de complir, segons l’acordat amb el Departament Comercial.

IMPAGATS
Qualsevol impagat fora de la data acordada repercuteix en la continuïtat de l’subministrament. No s’accepta l’ajornament d’un pagament, excepte acord pactat. Totes les despeses derivades són a càrrec de l’deutor. Qualsevol renovació exigeix ​​un efecte acceptat i domiciliat. Els nostres cobraments estan coordinats per Gestora independent.