Impregnacions consolidants

Home/Paviments/Impregnacions consolidants
 • EPOCRIL FH-3C

  Ref. 08051
  Emprimació suports humits de ciment. Base aigua.
  Ref. 08051 Emprimació epoxídica per a superfícies de ciment humides o seques previ al revestiment. Tres components. Gran adherència (també ferro armat). Protecció contra humitats. Transpirable. Farciment juntes. Impermeabilització interior /exterior. Recintes sense ventilar: fosses, galeries, túnels, soterranis, sòls... Repintable amb pintures mono i bi-components. Imprescindible en sòls amb humitat residual. Color marfil. Sota comanda mínima, consultar. ARTIC pinturas FITXA TÈCNICA / FITXA DE SEGURETAT / FITXA DE SEGURETAT (catalitzador)
 • ARTIPUR SELLADOR

  Ref. 08063
  Sobre superfícies poroses o rugoses previ al procés ARTIPUR.
  Ref. 08063 Capa segelladora sobre superfícies poroses, absorbents o irregulars. S’aplica com a preparació del PROCÉS ARTIPUR, tant en acabats en color com transparent. Evita micro fissures o petits esquarteraments homogeneïtzant l’absorció entre les juntes en els enrajolats, facilitant la formació de la pel·lícula elàstica amb els elastòmers ARTIPUR. En qualsevol suport i circumstància, per assegurar un bon ancoratge, es recomanable afegir un 1% d’ADITOR PU promotor d’adherència . COV 28g/l - 2010 30g/l ARTIC pinturas FITXA TÈCNICAFULLA SEGURETAT
 • ARTIDUR IMPREGNACIÓN X-40

  Ref. 06164
  Fixador de poliuretà. Suports disgregats.
  Ref. 06164 Fixador de poliuretà per a suports disgregats. Gran duresa i tenacitat. Recomanat per formigons secs, humits o polsegosos. Consolida i protegeix paviments de formigó. Capa segelladora en sòls porosos abans d’aplicar els poliuretans ARTIDUR-X 100 ó ARTIDUR A2c d’acabat. En exteriors o exposició a llum solar no emprar com a capa vista, engrogueix. Pot deixar-se vist en llocs protegits de la llum solar, augmentant el to del formigó. Aplicar en llocs ben ventilats. Restauració de fusta exterior molt envellida, saturar abans de pintar. COV 550g/l - 2010 750g/l ARTIC pinturas

  FITXA TÈCNICA / FITXA DE SEGURETAT

 • ARTICRIL RESIN 6

  Ref. 10031
  Millorant morters hidràulics. Adhesió fons. Dilució 1 / 3 aigua.
  Ref. 10031 Resina polivalent reactiva en solució aquosa d’elevada concentració. Millorant de morters hidràulics, actua com a elastificant ,evita la tendència a esquerdar-se i la formació de fissures. Plastifica els morters, evitant retraccions, millorant-hi la fluïdificació i dotant-los de majors resistències a la compressió i l’abrasió. Pont d’unió entre formigons, estucs o morters antics i nous, millorant la seva adherència. Espolvorejar-hi ciment entre capes. Dilució 1/3 aigua. COV 1g/l - 2010 30g/l ARTIC pinturas

  FITXA TÈCNICA / FITXA DE SEGURETAT

 • ARTIPOX BV-2C

  Ref. 11533
  Resina epoxídic de baixa viscositat per al segellat del suport.
  Ref. 11533 Resina epoxídica de baixa viscositat per al segellat i consolidat del suport. Dos components. Especialment indicada per a la consolidació i preparació de paviments epoxi continus autoanivellants ARTIPOX AN-2C i sistemes multicapa ARTIPOX RESIN-2C acolorits o transparents. Gran penetració, humectació i adherència. D’aplicació en indústries químiques, farmacèutiques, càrniques, magatzems escorxadors, cambres frigorífiques, etc .., en qualsevol superfície horitzontal o vertical quan s’exigeix resistència mecànica o sanitària ... Sota comanda mínima de 100Kg (Comp A). COV 135g / l - 2010 500g ARTIC pinturas

  FITXA TÈCNICA / FITXA DE SEGURETAT(A) / FITXA DE SEGURETAT (B)